Варіант 27. 1. Укажіть загальну формулу вуглеводнів ряду ацетилену (алкінів): А

1. Укажіть загальну формулу вуглеводнів ряду ацетилену (алкінів):

А. Cn H2n – 2 Б. Cn H2n + 2 В. Cn H2n Г. Cn H2n – 6

2. Укажіть спільну ознаку ізомерів:

А. хімічні властивості Б. будова молекули В. молекулярна формула Г. фізичні властивості

3. З якою речовиною реагують алкіни, але не реагують алкени:

А. Br2 Б. H2O В. KMnO4 Г. [Ag(NH3)2]OH

4.Укажіть назву вуглеводню, формула якого:

СН3 – СН – СН2 – СН2 – СН2 – СН2

│ │

СН3 СН3

А.2,6-диметилгексан Б. 2-метилгептан В. 2-етилгептан Г.2-етил-6-метилгексан

5. Серед представлених речовин виберіть гомолог 3-метилбутину-1:

А. 2-метилгеп-4-ин Б. гекс-1,3-дієн В. пен-2-ин Г. циклопентен

6. Визначіть тип реакцій, який найбільш характерний для ароматичних вуглеводнів:

А.приєднання Б.заміщення В.полімеризації Г. циклізації

7. Укажіть проміжну речовину при синтезі бутану за схемою:

етан → X → бутан:

А.ізобутан Б.бутен-2 В.етилен Г.брометан

8. Який із зазначених спиртів є гарним розчинником і застосовується в медицині для приготування лікарських препаратів:

А.гліцерин Б.етиловий спирт В.ксиліт Г. метиловий спирт

9. Встановіть сполуку, яку можна добути окисненням пропанолу-1:

А.етаналь Б. пропаналь В.бутаналь Г.пропанон

10. Амінокислоти є амфотерними сполуками, тому що їх молекули містять:

А. групи –NH2 і –CHO Б. групи –NH2 В. групи –NH2 і –COOH Г. групи – COOH і –OH

11. Приведіть у відповідність колонки:

Назва вуглеводню Структурна формула
А.2,2,4-триметилпентан 1.
Б. 2,5-диметилгексан 2.
В.гекс-3-ин 3.
Г.1,1,3-трихлоро-2-метилпропан 4.

12. Приведіть у відповідність колонки:

Оксигеновмісна сполука Формула
А.пропан-1-ол 1.СН3(СН2)3СН2ОН
Б. гептан-1-ол 2.СН3СН2СН2СН2ОН
В.пентан-1-ол 3.СН3СН2СН2ОН
Г.бутан-1-ол 4.СН3СН2(СН2)4СН2ОН

13. Розмістіть систематичні назви альдегідів у порядку зростання кількості атомів Карбону у формулі:

А. етаналь Б. бутаналь В. метаналь Г. пентаналь

14. Установіть генетичний ланцюжок добування бут-1-ену з етану:А. бут-1-ен Б. етан В. хлоретан Г.бутан

15. Укажіть послідовність реагентів у схемі хімічних перетворень:

С2Н4 1 2 3 4

А. CH3СHО Б.С2Н5ОН ВCН3СООСН3 Г.CН3СООН


2330330367855046.html
2330371648419322.html
    PR.RU™