Визнання права на сорт недійсним

Предыдущая12345678Следующая

Майнові права інтелектуальної власності на сорт рослин можуть бути визнані недійсними повністю або частково в судовому порядку в разі, якщо:

а) сорт не був відмінним на дату, на яку заявка вважається поданою;

б) сорт не був новим на дату, на яку заявка вважається поданою;

в) за умови набуття майнових прав інтелектуальної власності на сорт рослин головним чином на підставі інформації та документів, наданих заявником, сорт не був однорідним чи стабільним на дату, на яку заявка вважається поданою;

г) майнові права інтелектуальної власності на сорт рослин надано особі, яка не має на це права, за умови, що воно не передається особі, яка має на це право.

Разом з визнанням майнових прав інтелектуальної власності на сорт рослин недійсними визнаються недійсними в тому ж обсязі державна реєстрація цього права та патент, що його засвідчує.

Якщо майнові права інтелектуальної власності на сорт рослин визнані недійсними, вони вважаються такими, що з самого початку не мали наслідків, визначених цим Законом.


[1] Ващук Я. Охорона об’єкта інтелектуальної власності – наукового відкриття // htpp://patent.km.ua/ukr/articles/group15/i459

[2] Правова охорона наукових відкриттів, крім СРСР (з 1947 р.), діяла в ЧССР (з 1957 р.), НРБ (з 1961 р.), МНР (з 1970 р.) і Республіці Куба (з 1983 р.). Інші країни – члени РЕВ прийняли рекомендації про введення у себе такої охорони.

[3] Ващук Я. Охорона об’єкта інтелектуальної власності – наукового відкриття // htpp://patent.km.ua/ukr/articles/group15/i459.

[4] Цивільне право України: Академічний курс: У 2-х т. / За заг. ред. Я.М. Шевченко. – К.: Видавничий Дім «Ін Юре», 2006. – Т. 1. Загальна частина. – С. 584.

[5] Наприкінці 20 сторіччя було виявлено достатню кількість невідомих раніше явищ (ефектів) природи (256), в їхньому числі: «Явище зусилля електромагнітних хвиль (когерентне значення)», що поклало початок квантовій електроніці (відкриття № 12); «Явище відображення оптичних властивостей об'єкта в хвильовому полі розсіяного їм випромінювання» – основне відкриття в області голографії (відкриття № 88) тощо.

[6] Наприкінці 20 сторіччя було виявлено 59 не відомих раніше властивостей, тих чи інших об'єктів природи, у їхньому числі: «Властивість тваринних і вищих рослин засвоювати азот атмосфери, необхідний для їх нормальної, життєдіяльності», що спростовує висунуте 150 років тому назад положення Лавуазьє, яке вважалося непорушним , про те, що тваринні організми не можуть нібито засвоювати азот повітря (відкриття № 62); «Властивість природних газів знаходитися у твердому стані в земній корі», яке спростовує міцно сформоване в науці і практиці уявлення про те, що скупчення вуглеводнів з молекулярною вагою більше 60 перебуває в земній корі в рідкому стані, а більш легкі – у газоподібному (відкриття № 75) тощо.[7] Наприкінці 20 сторіччя було час виявлено ряд (66) не відомих раніше закономірностей і законів природи, у тому числі: «Закономірність утворення алмазів», що стала основою науково розрахованого процесу синтезу алмазів у світовому промисловому виробництві (диплом № 101); «Закономірність передачі енергії при ударі», що стала основою нового напрямку в створенні машин ударної дії (диплом № 13) і т.д.

[8] Науково-практичний коментар до Цивільного кодексу України: У 2 т. /За відповід. ред. О.В. Дзери (кер. Авт.кол.), Н.С. Кузнєцової, В.В. Луця. – К.: Юрінком Інтер, 2005. – Т.1 . – С. 761-762.

[9] Підопригора О. Наукове відкриття в Цивільному кодексі України // Інтелектуальна власність. 2003. - № 7.

[10] Як довів системний аналіз, на 1 січня 1994 р. за результатами наукової експертизи одержали визнання і внесені до Державного реєстру відкриттів 403 наукові відкриття (31 з них – вчених України) по всіх галузях природознавства, що стали значним внеском у вітчизняну і світову науку. При цьому більше половини з них (близько 69%) становлять відкриття, на базі яких створені принципово нові технічні рішення.

[11] Дроб’язко В.С., Дроб’язко Р.В. Право інтелектуальної власності: Навч. посібник. – К.: Юрінком Інтер, 2004. – С. 462-643.


2327748672322767.html
2327770688709469.html
    PR.RU™